Alapszabály

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Alapszabálya

I.fejezet
 
Általános rendelkezések

1. Az alapítók:
Az 1908-ban Györgyi György által alapított önkéntes tűzoltó egyesület jogutódja a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely magán-, illetve jogi személyek által létrehozott egyesület (továbbiakban: Egyesület).

2. Az Egyesület neve:
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

3.Az Egyesület székhelye:         Pilisvörösvár Városháza
2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. tér 1.

4. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy.
Az Egyesület közhasznú szervezet.

II. fejezet

Az Egyesület célja, tevékenységei

Az Egyesület tevékenységének célja (és az alapítók szándéka szerint azért alakult), hogy tevékenyen hozzájáruljon Pilisvörösvár Város közigazgatási területén a tűz elleni védekezéshez, tűzmegelőzéshez, a köztulajdon és az állampolgárok vagyonának megvédéséhez, a katasztrófa elhárításához, valamint a műszaki mentéshez.
Az Egyesület célja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26 §. c., 15. pontja szerinti:
– ?közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás?szerinti tevékenységet végzi.

III. fejezet

Az Egyesület tagjai

Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
1.Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte, állandó lakhelye van, érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik, elfogadja az Alapszabályt és önként vállalja az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket, minden ellenszolgáltatás nélkül. A rendes tagok felvételéről a Vezetőség dönt, a soron következő ülésen és a tagokról nyilvántartást vezet. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
Szaktevékenységet a tűzoltó egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas, és erre önként vállalt kötelezettséget.
A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható.
A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának megtérítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) a Ttv.-ben foglalt eltérésekkel irányadó.
A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége ellátása során a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személynek minősül.
A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki
– tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában
– tűzoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a tűzoltó szakképesítés megszerzését.

2.Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. Pártoló tagok lehetnek jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is. A pártoló tagokat az Elnök veszi fel, erről nyilvántartást vezet. A megtagadó határozat ellen a Vezetőséghez lehet fellebbezni. Az Elnök ilyen esetben nem vehet részt a fellebbezés elbírálásában.

3.Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről a Vezetőség határoz.

A tagok jogai és kötelességei:
A rendes tagok jogai:
– részt venni a vezetőség, a tisztségviselők megválasztásában; minden tag választó és választható.
– javaslattétel, véleménykifejtés az Egyesülettel, valamint annak munkájával kapcsolatos minden kérdésben.
– az Egyesület rendezvényeit szervezni és azokon részt venni.

A pártoló tagok jogai azonosak a rendes tagok jogaival, kivétel: szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatóak.

A rendes és pártoló tagok kötelességei:
– az Egyesület munkájában és a kitűzött célok megvalósításában tevékenyen részt venni,
– amennyiben a Közgyűlés tagsági díj fizetéséről határoz, ennek eleget tenni.

A tiszteletbeli tag jogai:
Az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein tanácskozási joggal való részvétel.

IV. fejezet

A tagság megszűnése

Tagsági viszony megszűnése
a) kilépéssel,
az Egyesület minden tagjának joga van a kilépésre, ha az Egyesület munkájában nem kíván tovább részt venni. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony a bejelentés hónapjának utolsó napján szűnik meg. A tagsági díj vissza nem követelhető.
b)kizárással,
tagot kizárni csak a Fegyelmi Bizottság határozatával lehet. Kizárni azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot lehet, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A tagság megszűnésének időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja.

c)törléssel,
a felvétel tárgyában döntő szerv határozattal törli a tagok sorából azt, aki több, mint egy évi tagdíjjal hátralékban van és ezen kötelezettségének a felhívástól számított 30 napon belül nem tesz eleget. A tagság megszűnésének időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja.
d)megszűnéssel/természetes személy halálával.

V. fejezet

Az Egyesület szervezete

1./Az Egyesület szervei:
– közgyűlés
– vezetőség
– elnök
– fegyelmi bizottság
– pénzügyi bizottság.
2./Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban a vezetőség képviseli.

VI. fejezet

A közgyűlés

1./Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt. A közgyűlés összehívását a vezetőség rendeli el. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Rendes közgyűlést évenként egyszer, tisztújító közgyűlést 5 évenként kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére. A vezetőség rendkívüli közgyűlést bármikor összehívhat. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor az elhalasztott közgyűlést követő 5. napon túlra újból összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül ? az eredeti közgyűlés napirendjén megjelölt tárgyban ? határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

A közgyűlésekre tanácskozási joggal meg kell hívni a Hivatásos Tűzoltóság képviselőjét.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez, tisztségviselők választásához minősített, kétharmados többség szükséges. A szavazás minden kérdésben ? kivéve a személyi döntéseket ? nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára- annak elfogadása esetén ? titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és a Közgyűlést levezető tag, valamint a két tanú hitelesít.

2./A Közgyűlés hatásköre:
– az Egyesület Alapszabályának megállapítása, módosítása,
– a Vezetőség, a Fegyelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, továbbá a szertáros megválasztása, felmentése, visszahívása,
– a Vezetőség, a Fegyelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
-az Egyesület éves beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása,
– az éves költségvetés elfogadása,
– tagsági díj megállapítása,
– a tagsági viszonnyal összefüggő döntések elleni panaszok, fellebbezések elbírálása,
– döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülése, attól elválása tárgyában,
– döntés az Egyesület feloszlásáról,
– döntés mindazon kérdésekben, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

VII. fejezet

A vezetőség

1./Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Vezetőség.

2./A Vezetőség Elnökből, Alelnökből és a Gazdasági vezetőből áll, akiket a tagok közül titkos szavazással kell megválasztani. A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól.

3./A vezetőség szükség szerint ülésezik, ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, az éves közgyűlésen tevékenységéről a tagságnak beszámol. Vezetőségi ülést bármely vezetőségi tag kezdeményezhet. Rendkívüli vezetőségi ülést kell tartani, ha az egyesületi tagok egyharmada kéri. Az vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK.685.par.-ában meghatározott közeli hozzátartozói. A vezetőség tagjai a Közhasznú szervezetekről szóló tv. értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek. Ennek alapján személyükre illetve a vezetőség határozathozatalára az e törvényben írt összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.(1997. évi CLVI.tv. 7.,8.,9.§.)

Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig ? vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztatozását nem egyenlítette ki. Az Egyesület tisztségviselői, illetve ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

4./A Vezetőség feladatai és hatásköre:
– az Egyesület rendes, rendkívüli és tisztújító közgyűlésének összehívása,
– Az Egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása,
– a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése,
– az éves költségvetés és a beszámoló összeállítása, lehetőség szerinti végrehajtása,
– a tagok felvételi kérelmeinek elbírálása,
– a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,
– együttműködési megállapodás kötése más társadalmi szervezettel,
– döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket jogszabály, az alapszabály, ill. a közgyűlés a hatáskörébe utal.

5./. Az Elnök (Tűzoltóparancsnok), az Alelnök, a Gazdasági Vezető, a gépkocsivezetők, a szertáros, a bizottságok tagjai, a gépkezelők és az aktív tűzoltók feladatukat társadalmi megbízatásban látják el. A Közgyűlés részükre tiszteletdíjat állapíthat meg, valamint költségtérítésben részesítheti őket.

VIII. fejezet

I.,
1.Az Elnök

A Vezetőség élén az Elnök (aki egyszemélyben az Egyesület Tűzoltóparancsnoka is) áll, aki irányítja az Egyesület tevékenységét. E   jogkörében:
– vezeti a Közgyűlést és a Vezetőség üléseit, képviseli az Egyesületet, ill. esetenként vagy állandó jelleggel, képviseleti joggal ruházza fel az Egyesület más tagját,
– tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek és a Vezetőségnek,
– az Egyesület ügyeinek operatív ellátása érdekében a vezetőségi ülések között folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról,
– Tűzoltóparancsnok minőségben ellátja az Egyesület szakmai vezetését,
– vezeti a tűzoltást;
– kidolgozza az Egyesület ügyeleti és riasztási szabályait, azokat ismerteti a tagsággal és irányítja betartásukat;
– tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek és az Elnöknek.
– feladatait megosztja az Alelnökkel.
Az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök jár el.

2.Gazdasági Vezető

1./Biztosítja az Egyesület költségvetésében előirányozott összegek rendeltetésszerű, gazdaságos és a jogszabályoknak megfelelő felhasználását,
2./Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, a Vezetőségnek és az Elnöknek.

3. Pénzügyi Bizottság

A Pénzügyi Bizottság háromtagú (1 elnök, 2 tag), az egyesület tagjai közül titkos szavazással kerül megválasztásra.

Feladata:
-az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
-pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,
-a tagsági díj fizetésének ellenőrzése.

A pénzügyi bizottság tevékenységéért a küldöttgyűlés felelős, annak beszámolni tartozik. A pénzügyi bizottságnak nem lehet tagja, aki az egyesületben gazdasági feladatokat lát el, vagy az egyesület alkalmazásában áll. A pénzügyi bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az egyesület vezetőségét, szükség esetén a felügyelő szervet

4. Fegyelmi Bizottság

Fegyelmi ügyekben a tagok közül titkos szavazással megválasztott háromtagú (1 elnök, 2 tag) Fegyelmi Bizottság határozattal dönt. A bizottság határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A bizottság az éves közgyűlésen működéséről a tagságnak beszámol.

5. Szertáros

Az Egyesület eszközeiért anyagi felelősség terheli. A készletekről, eszközökről év közben nyilvántartást vezet, azokról az év végén leltárt készít.

Működési szabályok

Az Egyesület közgyűlésének, vezetőségének, bizottságainak döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, vezetőségének, bizottságainak működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni.  A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléseiről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát.
A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén. Az egyesület által hozott határozatok megjelenésre kerülnek helyi újságban.

Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk.685. § b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)    bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Iratbetekintés módja: Az egyesület biztosítja az iratokba való betekintés jogát. Előzetes Szóbeli, vagy írásbeli megkeresés alapján az érdeklődő egy megbeszélt időpontban az elnök /vagy az alelnök jelenlétében az iratokat elolvashatja.

Az éves beszámoló közzétételének módja:  A közgyűlés és a vezetőség éves beszámolóját ? illetve annak lényegi kivonatát ? a helyi újságban: ?Vörösvári újság?-ban közzéteszi a nyilvánosság biztosítása érdekében.

IX. fejezet

Az Egyesület gazdálkodása

1./Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület pénzével a fennálló pénzügyi jogszabályok szerint kell elszámolni, a költségvetési kereten belüli felhasználásáról a Vezetőség dönt. A Vezetőség az Egyesület gazdálkodásáról az éves Közgyűlésen a tagságnak beszámol.

2./Az Egyesület bevételei:
– a tagok által befizetett tagsági díjak (ha ezt a Közgyűlés elfogadta) és önkéntes hozzájárulásuk.
– a pártoló tagok és intézmények befizetései.
A pártoló tagok támogatásának módját és mértékét a vezetőség külön megállapodásban rögzíti.
– a mindenkori önkormányzat támogatása,
– egyéb források.

3./Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

4./Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5./Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról.

6./Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke felel.

7./Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni.

8./A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 9.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

9./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

X. fejezet

Az Egyesület működése

1./Pilisvörösvár Város közigazgatási területén tűzmegelőzés, tűzvédelem, tűzoltás, katasztrófa-elhárítás, műszaki mentés, a köztulajdon és az állampolgárok anyagi javainak védelme, mentése, továbbá segítségnyújtás a városi rendezvények lebonyolításában.

2./Együttműködés és segítségnyújtás a hivatásos és köztestületi tűzoltóságokkal, a mentőkkel, a rendőrséggel, a polgári védelemmel, valamint a katasztrófavédelem szerveivel.

3./A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

4./A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében
– az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz,
– a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,
– az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérhetik fel,
– a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás-vezető intézkedésének megfelelően működik közre.

XI. fejezet

A hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal való együttműködés rendje

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy:
1./A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagja tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, és az egyesület működése egyébként megfelel az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. Törvényben meghatározott feltételeknek. Együttműködési megállapodás határozatlan időre köthető, és az a tűzoltó egyesület az együttműködési megállapodásban meghatározott határidővel írásban indoklás nélkül felmondhatja.

2./A tűzoltóság az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha
– az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn,
– a tűzoltó egyesület a jogszabályban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.
– Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indoklással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.
– A tűzoltóság és a tűzoltó egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését az illetékes területi katasztrófavédelmi szervnek be kell jelenteni. Az együttműködési megállapodásra egyebekben a Ptk. Az irányadó.

3./Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell:
-A tűzoltó egyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen látja el (továbbiakban: tevékenységi terület).
-A tűzoltóság részéről a tűzoltó egyesület szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, így különösen a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a tűzoltó egyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához szükséges adatoknak a tűzoltó egyesület rendelkezésre bocsátásának rendjét.
-A tűzoltó egyesület tevékenységi területén keletkezett tűzesetekről, műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét.
-A tűzoltó egyesület a megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben- a tűzoltóság kérésére- tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.
-A tűzoltó egyesület a szaktevékenység ellátásáért díjazást nem köthet ki.
-A tűzoltóság a vele megállapodást kötő tűzoltó egyesületnek támogatást nyújthat.

XII. fejezet

Záró rendelkezések

1./Az Egyesület szerveiben viselt tisztség és tagság megszűnik:
– a tagsági viszony megszűnésével,
– lemondással,
– visszahívással,
– a Fegyelmi Bizottság által kimondott összeférhetetlenséggel.

2./Az Egyesület megszűnik, ha:
– a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését mondja ki,
– az arra jogosult szerv törvényes indokkal feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,
– tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökken.

3./Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel        
kapcsolatosan a vezetőség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

4./A jelen Alapszabályt az 2009. február 26. napján tartott közgyűlés fogadta el.